Skip to main content

Polityka prywatności i polityka cookies

sklepu internetowego prowadzonego przez
Dobry Pies – Akademia Porozumiewania się ze Zwierzętami Agnieszka Nojszewska
obowiązująca od 21.12.2020r.

Niniejsza Polityka określa zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Firmę Dobry Pies –  Akademia Porozumiewania się ze Zwierzętami, Agnieszka Nojszewska z siedzibą w Warszawie, wpisana do CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

I. DEFINICJE

1. Administrator (Firma) – jednoosobowa działalność gospodarcza –  Dobry Pies –  Akademia Porozumiewania się ze Zwierzętami, Agnieszka Nojszewska, ul. Twórcza 36, 03-289 Warszawa, NIP: 824-150-98-21, REGON: 140976280, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Sklep – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie dobrypies.pl

3. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Regulamin sklepu internetowego – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu sklepu internetowego.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika (Klienta), zmierzające do zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie sklepu internetowego.

7. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

8. Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

9. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

10. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator:

1.1 Administrator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz dołożenia wszelkich starań w celu ich należytego zabezpieczenia.

1.2 Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem:

 • korespondencyjnie na podany wyżej adres siedziby;
 • e-mailowo na adres: sklep@dobrypies.pl

2. Cele przetwarzania:

2.1 W celu realizacji umowy gromadzone są informacje niezbędne do zrealizowania Zamówienia w Serwisie sklepu internetowego, zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego:

a. w celu realizacji dostawy towarów, tj. imię, nazwisko, adres miejsca dostawy, numer telefonu, adres e-mail,
b. w celu realizacji dostępu do usług, tj imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
c. w celu dokumentowania dostawy towarów dla celów podatkowych: nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej, jeśli zamówiona została faktura,
d. celem przesyłania informacji marketingowych
e. celem przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO)

e. celem przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2.2 Ponadto gromadzone są informacje niezbędne do rejestracji oraz utrzymania konta w Serwisie, zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego, tj. imię, nazwisko, adres miejsca dostawy, numer telefonu, adres e-mail oraz dane zamieszczone opcjonalnie, tj. nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej.

2.3 Dane osobowe są również przetwarzane, w tym udostępniane, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika.

3. Przekazywanie danych

3.1 Administrator ujawnia dane osobowe Użytkowników podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora, np. usług kurierskich, hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi prawnej lub doradczej.

3.2 Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich

3.3 W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a. ING Bank Śląski S.A.

b. Twisto Polska sp. z o.o.

3.4 W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

3.5 W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

3.6 W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

3.7  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

4. Okres przetwarzania

4.1 Dane są przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora oraz przeciwko Administratorowi, chyba że obowiązki w zakresie podatków lub rachunkowości wymagają dłuższego czasu przechowywania danych.

4.2 W razie zostawienia komentarza, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony.

4.3 Dane użytkowników zarejestrowanych przechowywane są w ich profilu, a każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo usunięcia swoich informacji osobistych w dowolnym momencie, za wyjątkiem nazwy użytkownika.

5. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

5.1 Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a. dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

b. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

c. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

d. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

e. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

f. do przenoszenia danych – otrzymania w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

g. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

5.2 Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

6. Organ nadzoru

6.1 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 • telefonicznie: (22) 531 03 00.

III. POLITYKA COOKIES

1. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1.1  Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

1.2 Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

1.3  Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

1.4 Cookies logowania wygasają po dwóch dniach, a cookies opcji ekranu po roku.

2. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

2.1  Konfiguracji sklepu: 

a. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu;

b. rozpoznania urządzenia Użytkownika Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych preferencji

c. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownika

d. zapamiętania historii odwiedzonych stron w sklepie w celu rekomendacji treści;

e. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

2.2 Uwierzytelniania użytkownika w sklepie i zapewnienia sesji użytkownika w sklepie:

a. utrzymania sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

c. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

2.3  Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

2.4 Zapamiętania lokalizacji użytkownika:

a. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

2.5 Analiz i badań oraz audytu oglądalności:

a. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

2.6 Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

3.1 Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

a. www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]

b. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

3.2 Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

a. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

4.1 Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.2 Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4.3 Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

V. INNE

5.1 W sprawach nieuregulowanych przez Regulamin Sklepu oraz niniejszą Politykę zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.