Skip to main content

Regulamin

sklepu internetowego, prowadzonego przez
Dobry Pies – Akademia Porozumiewania się ze Zwierzętami, Agnieszka Nojszewska

 

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

DOG & MORE – nazwa sklepu internetowego
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Konsument – klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019r. , poz. 1145 );. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Sprzedawca – jednoosobowa działalność gospodarcza: Dobry Pies – Akademia Porozumiewania się ze Zwierzętami Agnieszka Nojszewska, ul. Twórcza 36 03-289 Warszawa, NIP: 824-150-98-21, wpisana do CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Informacja handlowa – każda forma informacji mającej na celu promowanie, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku Sklepu lub Sprzedawcy.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konto użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień, w serwisie Sklepu, w którym znajdują się informacje o Użytkowniku, do którego Konto należy oraz zapewniające możliwość korzystania z usług świadczonych przez Sklep.
Login – adres e-mail użytkownika, podany w procesie zakładania Konta
Użytkownik – Osoba korzystający z usług świadczonych w ramach Sklepu.
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Dog & More.
Sklep internetowy (Sklep) – należący do Sprzedawcy oraz sklep internetowy dostępny pod adresem www.dobrypies.pl/sklep za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, oparty o moduł sprzedażowy WooCommerce;
Produkty – towary i usługi dostępne w sprzedaży w Sklepie;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.)
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.z 2019r., poz. 123 ze zm.);
Treści – wszelkiego rodzaju utwory zgodne z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 880 ze zm.), oraz informacje tekstowe, graficzne, multimedialne, materiały audio i video, zdjęcia oraz teksty dostępne na stronie internetowej Sklepu jako produkty.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów
Polityka prywatności – odrębny dokument, który określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich usług Sklepu.

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.dobrypies.pl
Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Każdy Użytkownik korzystający w jakiejkolwiek formie z usług oferowanych przez Sklep, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu i Polityki Prywatności.
Regulamin określa w szczególności:

1) dokonywania rejestracji i korzystania z konta użytkownika w ramach sklepu internetowego;
2) warunki i zasady dokonywania Zamówień towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
3) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
Wyrażenie zgody na akceptację Regulaminu sklepu, Polityki Prywatności jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

III. Warunki korzystania z usług oferowanych przez Sklep

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi, podczas korzystania z serwisu Sklepu, w związku z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, Sklep podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne by zadbać o bezpieczeństwo świadczonych usług. W szczególności zapewnia środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych zawartych w serwisie Sklepu.
Klient zobowiązany jest do:
korzystania ze Sklepu, w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
Korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego
niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).

Oświadczenia składane przez Użytkownika w procesie Zakładania Konta użytkownika lub składania Zamówienia bez zakładania Konta, są równoznaczne ze stwierdzeniem, że:
informacje podawane przez Użytkownika są zgodne z prawdą,
Użytkownik zapoznał się z Regulaminem Sklepu i Polityką Prywatności i akceptuje treść ww. dokumentów.
Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Sklepu lub utrudnienie korzystania ze Sklepu innym Użytkownikom.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane oraz inne treści umieszczane przez niego na stronie Sklepu.
Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika wymaga:
Korzystania z komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem i połączeniem z siecią Internet;
Korzystania z jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge z włączoną obsługą Javascript i możliwością zapisu plików Cookies;
Posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

IV. Rejestracja konta użytkownika

Rejestracja Konta Użytkownika w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.
Przeglądanie oferty Sklepu oraz składanie Zamówienia w Sklepie jest możliwe także bez Zakładania konta użytkownika.
Użytkownik Konta może dzięki niemu śledzić status złożonego zamówienia oraz przeglądać historię zakupów.
Rejestracja Konta Użytkownika następuje poprzez naciśnięcie na stronie głównej Sklepu ikony „Moje Konto”.
Rejestracja Konta Użytkownika może nastąpić również podczas procesu składania Zamówienia w Sklepie.
Do założenia Konta w Sklepie wymagane jest podanie: imienia i nazwiska Użytkownika, adresu e-mail, numeru telefonu oraz hasła składającego się z co najmniej z 12 znaków.
Rejestracja Konta Użytkownika, wymaga:
a) zapoznania się i akceptacji Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie właściwego okienka znajdującego się na dole formularza rejestracyjnego
b) zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji.
Po podaniu wymaganych danych i ich potwierdzenia, użytkownik potwierdza zamiar założenia konta, wciśnięciem przycisku„Załóż konto”.
Następnie, na podany podczas zakładania konta adres e-mail, użytkownik dostaje wiadomość potwierdzającą założenie Konta Użytkownika w Sklepie.
Po zarejestrowaniu Konta, Użytkownik może zalogować się do Sklepu podając wskazany podczas rejestracji login oraz hasło. – czy trzeba potwierdzam adres e-mail
Użytkownik, posiadający Konto w SKlepie, jest zobowiązany do ochrony dostępu do własnego Konta Użytkownika, w szczególności poprzez ochronę poufności hasła.
Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmian danych na swoim Koncie Użytkownika.
Użytkownik ma prawo usunąć Konto w Sklepie poprzez kliknięcie „Usuń konto” po zalogowaniu się na nie.

V. Zasady składania zamówień

Sprzedawca proponuje zakup Towarów i Usług, umieszczonych na stronie internetowej Sklepu.
Na podstawie i na warunkach Regulaminu zawierana jest przez Sprzedawcę z Użytkownikiem umowa sprzedaży Produktów drogą elektroniczną.
Zamówienie można składać 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, natomiast jego realizacja odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16).
Składania Zamówienia na dostawę Produktów dokonywane jest wybór sztuk danego Produktu oraz kliknięcie przy produkcie przycisku „Dodaj do Koszyka.
Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego Dostawy, znajduje się w koszyku.
Po wrzuceniu do koszyka wszystkich poszukiwanych produktów, użytkownik potwierdza koniec zakupów, klikają na przycisk „Przejdź do kasy”.
Użytkownik, który składa Zamówienie bez rejestracji Konta w Sklepie, zobowiązany jest zaakceptować Regulamin Sklepu oraz Politykę Prywatności, przed złożeniem Zamówienia. Brak akceptacji przez Użytkownika ww. dokumentów, uniemożliwia skorzystanie z możliwości zakupu towarów i usług, za pośrednictwem Sklepu.
Złożenie Zamówienia, bez Zakładania konta, wymaga:
a) podania wybranych danych osobowych (także danych firmowych, jeśli Użytkownik wybiera opcję faktury)
b) wybranie sposobu dostawy i wyboru/ podaniu lokalizacji
c) wybranie sposobu płatności;
d) dokonanie akceptacji postanowień Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola;
e) wyrażenie zgody – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola – na przetwarzanie danych osobowych;
f) kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
Złożenie Zamówienia, Użytkownika posiadającego Konto Użytkownika, wymaga:
a) Zalogowania się na Konto Użytkownika
b) potwierdzenia wybranych danych osobowych (także danych firmowych, jeśli Użytkownik wybiera opcję faktury)
c) wybranie sposobu dostawy i wyboru/ podaniu lokalizacji;
d) wybranie sposobu płatności;
e) dokonanie akceptacji postanowień Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola;
f) wyrażenie zgody – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola – na przetwarzanie danych osobowych;
g) kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Kupuję i płacę” Użytkownik ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru i liczby poszczególnych („+”, „-”) Produktów, sposobu dostawy i płatności.
Złożenie Zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Użytkownika na przycisk „Kupuję i płacę”. Po tym kroku Użytkownik nie ma możliwości modyfikacji zamówienia.
Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu Zamówienia lub na Koncie Użytkownika, Użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość wysłaną z adresu: sklep@dobrypies.pl, zawierającą potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę.
Adres sklep@dobrypies.pl jest adresem, z którego generowane są automatyczne wiadomości do Użytkowników.
Adres ten służy także do korespondencji ze Sprzedawcą.
Termin realizacji Zamówienia rozpoczyna swój bieg z chwilą zaksięgowania płatności z tytułu realizacji Zamówienia na rachunku Sprzedawcy.
O wszelkich zmianach statusu realizacji Zamówienia Użytkownik jest każdorazowo informowany w drodze wiadomości e-mail przesyłanych na podany przez Użytkownika adres mailowy. Niezależnie od powyższego, zmiany statusu realizacji Zamówienia widoczne są również w systemie Sklepu po zalogowaniu się na Konto Użytkownika.
Termin realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 4 dni roboczych.

VI. Ceny produktów

Ceny Produktów oferowanych przez Sklep wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
Ceny Produktów podane na stronie Sklepu nie zawierają kosztów dostawy Produktów.
Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są na stronie internetowej Sklepu i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.
Koszty dostarczenia zamówionych Produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Użytkownika Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia.
Darmowa dostawa jest możliwa, dla zamówień Towarów, swoją łączną wartością, przewyższające 300 zł.
Ceną ostateczną zamówienia, jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia przed potwierdzeniem Zamówienia przez Użytkownika.

VII. Płatność i dostawa
Użytkownik przy składaniu Zamówienia może wybrać następujące sposoby płatności:
BLIK, e-przelewy i karty płatnicze – imoje
przelew bankowy.

Złożenie zamówienia przez Użytkownika oraz akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na otrzymywanie przez Użytkownika paragonu fiskalnego lub po kliknięciu w przycisk „Proszę o wystawienie faktury” – otrzymania faktury drogą elektroniczną.
Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamówienie jest anulowane, jeśli płatność nie będzie wykonana w terminie 1 dnia od momentu złożenia zamówienia.
Sprzedawca umożliwia dostawę Produktów zrealizowanych w ramach Sklepu za pośrednictwem:
Kuriera Inpost
Paczkomatu Inpost
Sprzedawca umożliwia także odbiór Produktów zrealizowanych w ramach Sklepu w miejscu: Stary Jankow 3A, 05-250 Radzymin, po telefonicznym umówieniu się na dokładaną godzinę.
O wysyłce zamówienia, Użytkownik zostaje poinformowany, dostając wiadomość e-mail zawierającą informację o „Zrealizowaniu zamówienia”
Użytkownik, który jako Dostawę wybrał usług firmy Inpost, dostanie także mail z numerem przesyłki.

Czas realizacji zamówienia: 2-3 dni robocze + czas dostawy

VIII. Rozwiązanie umowy i prawo odstąpienia.

Sprzedawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Użytkownika nie będącego Konsumentem, w każdym momencie, bez podania przyczyny. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, Sprzedawca może skorzystać z opisanego wyżej uprawnienia jedynie w przypadku rażącego naruszenia przez takiego Użytkownika postanowień Regulaminu.
Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie Sklepu może rozwiązać umowę o prowadzenie Konta, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: sklep@dobrypies.pl Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą usunięcie Konta ze Sklepu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług i oferowanych Produktów oraz ich cen, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przez Użytkownika przed publikacją zmian na stronie Sklepu, winny zostać zrealizowane przez Sprzedawcę na zasadach obowiązujących, w momencie jego składania.

IX. Odstąpienie od umowy przez Użytkowników będących Konsumentami.

W terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zamówionych Produktów przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia bez podania przyczyny.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient winien poinformować Sprzedawcę – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@dobrypies.pl (w tytule zaleca się umieścić: ZWROT) lub drogą pocztową na adres: Sklep Dobry Pies, ul. Twórcza 36, 03-289 Warszawa.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika będącego Konsumentem weszła w posiadanie rzeczy.
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży i odesłania Sprzedawcy zakupionych produktów, Sklep zwraca Użytkownikowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy do Użytkownika, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia Użytkownika będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy.
Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika będącego Konsumentem, chyba że Użytkownik będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Towar zwracany powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie powinien nosić śladów użytkowania, ani być uszkodzony.
Jeżeli zwracana rzecz jest uszkodzona, używana, niekompletna lub zniszczona, Sprzedawca po oszacowaniu wartości szkody lub używania w stopniu wykraczającym poza konieczny do stwierdzenia jej cech i funkcjonowania – może potrącić tę kwotę z kosztów zwracanych Użytkownikowi.
Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, którą oferuje).
Dokonując zwrotu, Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (zapakowanie i odesłanie towaru) do Sprzedawcy.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika będącego Konsumentem do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Produkt należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy na adres: Dobry Pies, ul. Twórcza 36, 03-289 Warszawa, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym Użytkownik będący Konsumentem odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik będący Konsumentem odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. Linka Personalizowana;
W której przedmiotem świadczenia jest produkt wirtualny a kupujący przystąpi do pobierania pliku lub zacznie korzystać z produktu na stronie Sklepu i klikając w przycisk „Rozpoczynam korzystanie z usługo i tym samym zgadzam się na utratę prawa do odstąpienia od umowy”.

X. Odstąpieni Reklamacje i gwarancje.

Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Użytkowników nie będących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
Sprzedawca ponosi wobec Użytkowników będących Konsumentami odpowiedzialność za wady Produktów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego (rękojmia).
W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje im jeżeli Produkty dostarczone w ramach Zamówienia, mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Produktu) z umową.
Reklamację można wnieść w przypadku Użytkowników będących Konsumentami – w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego – w zakresie w jakim przepisy te dotyczą rękojmi przy sprzedaży na rzecz Konsumentów.
Reklamacje można wnosić w formie elektronicznej – e-mailem na adres: sklep@dobrypies.pl lub w formie pisemnej, przesyłając ją listem poleconym na adres: Dobry Pies, ul. Twórcza 36, 03-289 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”.
Ważne jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (jeśli Konsument życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej), datę nabycia Produktu, numer zamówienia, rodzaj reklamowanego Produktu, nr partii produkcyjnej, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Konsumenta, a także preferowany przez Konsumenta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji może dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Produktu. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik będący Konsumentem nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Zaleca się dołączenie do składanej reklamacji zdjęć Produktów podlegających reklamacji, celem przyspieszenia jej rozpoznania. W przypadku, gdy okaże się to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Konsument obowiązany jest do przesłania na adres Sprzedawcy wadliwego Produktu. W odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszty odesłania wadliwych Produktów na adres Sprzedawcy oraz koszty dostarczenia Produktów wolnych od wad (w razie wymiany Produktu) ponosi Sprzedawca.
Konsumentowi przysługuje prawo do żądania:
usunięcia wady;
wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad;
obniżenia ceny Produktu
odstąpienia od umowy (złożenie oświadczenia), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Użytkownik będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
Sprzedawca rozpatrzy reklamację w najszybszym możliwym terminie – nieprzekraczającym w każdym razie 14 dni od momentu otrzymania żądania. O rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą.
Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na Produkty. W odniesieniu jednakże do niektórych Produktów oferowanych w Sklepie producent Produktu udzielił dodatkowo gwarancji jakości. Istnienie i treść gwarancji wynika każdorazowo z opisu Produktu na stronie Sklepu.

XI. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Sprzedawca jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w ramach Konta oraz/lub w toku składania Zamówień. Wszystkie dane osobowe pozyskane przez Sprzedawcę podlegają ochronie i są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchyleniem dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) w celu założenia Konta i realizacji Zamówień. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne dla świadczenia usług przez Sprzedawcę za pomocą Sklepu. Podanie danych oznaczonych jako nieobowiązkowe jest dobrowolne i nie stanowi warunku świadczenia usług przez Sprzedawcę. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia i uzupełnienia.
Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych zawiera Polityka Prywatności, która znajduje zastosowanie do Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danych osobowych przy ich przetwarzaniu. Sprzedawca nie udostępnia zebranych danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa lub na żądanie uprawnionych organów.
Niniejszy Regulamin Sklepu i Polityka Prywatności udostępnione są Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Dokumenty określone w zdaniu powyżej udostępnione są przy tym w takiej formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalanie, przechowywanie, odtwarzanie i wykonywanie wydruków. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności Sklepu oraz Regulaminu Sklepu przed zawarciem umowy o świadczenie usług za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na stronie internetowej https://dobrypies.pl/sklep/regulamin/
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia, o których mowa poniżej. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć między innymi rozszerzenia funkcjonalności Sklepu, dostępnych dla Użytkowników funkcji Sklepu, jak również innych postanowień Regulaminu.
Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi dokument „Polityka Prywatności” Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z akceptacją ww. dokumentów stanowiących jego integralną część.